ที่มาพระนามพระตรีโลกนาถ


มกราคม ๒๕๔


พระตรีโลกนาถ

พระนามพระพุทธรูป
(พระประธานในโบสถ์น้ำ วัดดอนคำพวง)

พระตรีโลกนาถ แปลว่า พระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทั้งสาม ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า

พระนาม “พระตรีโลกนาถ” นี้สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ทรงใช้เรียกพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะพญามารในวรรณคดีเรื่อง “ลิลิตตะเลงพ่าย” ในโคลงสี่สุภาพที่ว่า (๑)

พระตรีโลกนาถแผ้ว เผด็จมาร
เฉกพระราชสมภาร พี่น้อง
เสด็จไร้พิริยราญ อรินาศ ลงนา
เสนอพระยศยินก้อง เกียรติท้าวทุกภาย

พระตรีโลกนาถ มีพุทธลักษณะศิลปะแบบอินเดีย ปางแสดงปฐมเทศนา องค์พระเป็นศิลปะแบบคันธาราช ฐานชุกชีศิลปะแบบปาละ ผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นพระพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง

(๑) จากหนังสือ ลิลิตตะเลงพ่าย ของ สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๙ พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ . บริษัทอมรินทร์พรินติ้ง แอนพลับบลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน)


พระพุทธรูป อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเพื่อบูชาและการปิดทองพระพุทธรูป