๑๐๐๐๐ โลกธาตุ

...ทั้งหมื่นโลกธาตุ
ได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านลั่นไป
ทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณ ได้ปรากฏแล้วในโลก
ล่วงเทวานุภาพของเทพดาทั้งหลายเสียหมด...

 

...อยญฺจ ทสสหสฺสี โลกธาตุ
สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ
อปฺปมาโณ จ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ
อติกฺกมฺเมว เทวานํ เทวานุภาวํ...
::: ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 

ปรับปรุง ๑ มกราคม ๒๕๕๖
 
 
 
เรื่องนำ
 
วันที่ 6/2/2559 เวลา 22:49:32 ::: 20441
 
 
   

ภาพธรรมโอวาท
3/1/2555

ธรรมโอวาท จากพระไตรปิฏกพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และธรรมโอวาทจากธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ บันทึกไว้บนภาพประกอบในโอกาสต่างๆ
... อ่าน >>กิจกรรมกุศล

หลากวิถีศรัทธา  7/2/2553
บันทึกวิสาขปุรณมี ๕๒: พระธรรมเทศนาครูบาเจ้าบุญชุ่ม  7/5/2552
แผนที่พุทธวัจนสถาน  25/6/2552
วิสาขปุรณมี ๕๒: ขอเชิญร่วมอัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ๗ แห่ง  18/4/2552
บันทึกวิสาขบูชาปุรณมี ๒๕๕๑ พระธรรมเทศนาครูบาเจ้าบุญชุ่ม  19/5/2551
บันทึกวิสาขบูชาปุรณมี ๒๕๕๑ อัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ๔ จังหวัดภาคเหนือ (ตอน ๑)  19/5/2551
ขอเชิญร่วมอัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  20/2/2551
บันทึกวิสาขบูชาปุณมี ๒๕๕๐ อัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์จังหวัดเชียงราย  31/5/2550
ประมวลเหตุการณ์ถวายสังฆทานพระภิกษุ-สามเณร ๓,๐๓๘ รูป ประเทศเมียนมาร์  1/11/2549
ประมวลภาพเหตุการณ์ถวายสังฆทานพระผู้อบรมวิปัสสนาจารย์  7/2/2550
วิสาขบูชาปุณมี : ขอเชิญร่วมอัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์เก่าแก่ ๑๐ แห่ง  12/3/2550
ประมวลบรรยากาศพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  7/1/2549

 

แนะนำพุทธวัจนสถานตารางกิจกรรม

ประมวลกิจกรรมวันเปิดพุทธวัจนสถาน

แผนที่พุทธวัจนสถาน

 

เรื่องน่าสนใจ

ภาพธรรมโอวาท 31/12/2554
พุทธชยมงคลคาถา: เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธชยมงคลคาถา 3/1/2554
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงเอาชนะพกพรหมผู้ยึดมั่นในความเห็นผิดด้วยพระญาณ 3/1/2554
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงบัญชาให้พระโมคคัลลานะปราบพญานาคนันโทปนัทะด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่า 3/1/2554
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงยกอุปมาหักทิฏฐิสัจจกนิคนถ์ 3/1/2554
แย้มพุทธกาล: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ๓ 13/2/2553
แย้มพุทธกาล: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ๒ 13/2/2553
แย้มพุทธกาล: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 4/2/2553
กัมมัฏฐาน: ความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน 20/3/2551
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงสงบระงับพระหฤทัยต่อคำกล่าวตู่ของนางจิญจมาณวิกา 10/3/2551
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงโปรดองคุลิมาลด้วยอิทธาภิสังขาร 18/1/2551
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงทรมานช้างนาฬาคิรีโดยมิต้องใช้ศัสตรา 14/1/2551
พุทธชยมงคลคาถา: ทรงชนะอาฬวกยักษ์ 27/12/2550
พระพุทธองค์ทรงเปิดโลก 26/10/2550
พุทธชยมงคลคาถา : ทรงชนะพญามาร 19/10/2550
วาระบรรลุธรรม : พระอานนท์ 4/10/2550
วาระบรรลุธรรม : อายุวัฒนกุมาร 19/9/2550
วาระบรรลุธรรม : พระปีติมัลลเถระ 11/9/2550
วาระบรรลุธรรม : พระติสสเถระ 11/9/2550
วาระบรรลุธรรม : ภิกษุหนุ่ม 4/9/2550
วาระบรรลุธรรม : สหายคฤหัสถ์ ๕๔ คนของพระยส 28/8/2550
วาระบรรลุธรรม : บิดา มารดาและภรรยาเก่าของพระยส 28/8/2550
วาระบรรลุธรรม : พระยส 10/8/2550
วาระบรรลุธรรม : พระทัพพมัลลปุตตเถระ 6/8/2550
วันเข้าพรรษา 24/7/2550
วาระบรรลุธรรม : นางสิริมา 19/7/2550
วาระบรรลุธรรม : พระสารีบุตร 13/7/2550
วาระบรรลุธรรม : พระเขมาภิกษุณี 8/7/2550
วาระบรรลุธรรม : พระจุลลปันถก 8/7/2550
วาระบรรลุธรรม : พระอภิรูปนันทาเถรี 8/7/2550
วาระบรรลุธรรม : พระอัญญาโกณฑัญญะ 8/7/2550
วาระบรรลุธรรม : ตรัสรู้ 8/7/2550
สิ่งที่อยู่ข้างใน : วัดป่าค้อเจริญธรรม 5/4/2549
พม่า ตอน ๔ : กำเนิดศรัทธา 19/4/2549
พม่า ตอน ๓ : หลากวิถีศรัทธา 26/3/2549
พม่า ตอน ๒ : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 10/1/2549
พม่า : เมืองพุทธ เมืองเจดีย์ เมืองสีทอง - ตอน ๑ 10/1/2549
แนะนำหนังสือธรรมะ 15/2/2549
ที่มาพระนามพระตรีโลกนาถ 2/1/2549
เรื่องที่ ๔ : ว่าด้วยผลแห่งการส่งข้ามฟาก  18/11/2548
เรื่องที่ ๓ : เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ  18/11/2548
เรื่องที่ ๒ : พระพุทธรูปในพระพุทธศาสนา 16/11/2548
เรื่องที่ ๑: เหตุของการมีโบสถ์และโบสถ์น้ำ 16/11/2548


เรื่องน่าสนใจจากที่อื่นๆ

อภิธรรมโชติก พระอภิธรรมออนไลน์ 17/12/2550
พระสูตรภาคภาษาอังกฤษ 17/12/2550
พระไตรปิฏกออนไลน์ และเรื่องน่าสนใจจากพระไตรปิฏก 15/3/2550
พุทธศาสนสุภาษิตบาลี พร้อมคำแปล 15/3/2550
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย : พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ 28/4/2549
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ - ท่านพุทธทาส 19/3/2549
สมุดภาพพระพุทธประวัติ - ครูเหม เวชกร 19/3/2549
อสีติมหาสาวก : ตอนที่ ๑๖ กลุ่มพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ) 6/3/2549
ความรู้เรื่องพระไตรปิฏก 15/2/2549
พระพุทธรูปปางต่างๆ และคติการสร้าง 2/2/2549
ยลความงาม "ชเวดากอง" เจดีย์ทองคู่พม่า 23/1/2549
เยื่อน "พม่า" ย่ำย่างกุ้ง ดินแดนแห่งเจดีย์ 17/1/2549
ชเวดากอง ทองที่เต็มเจดีย์ 28/11/2548