อสีติมหาสาวก


 
  ตอนที่ ๑๖ : กลุ่มพระอัครสาวก

6 มีนาคม 2549 13:59 น.

กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระสารีบุตรลับไปเทศน์โปรดมารดา จนกระทั่งบรรลุโสดาบัน ก่อนที่ท่านจะนิพพาน สำหรับท่านพระโมคคัลลานะ ได้กล่าวย้อนอดีตชาติของท่านว่าเหตุใดในชาตินี้ ท่านจึงถูกโจรทำร้ายจนกระทั่งมรณภาพ

สำหรับเอตทัคคะของท่านทั้งสองนั้น พระสารีบุตร มีปัญญามาก สามารถแสดงธรรมได้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีปัญญามาก ดังพระพุทธดำรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสาวกของตถาคตที่มีปัญญามาก สารีบุตรนี้เป็นเลิศกว่าใครทั้งสิ้น”
พระมหาโมคคัลลานะ มีฤทธิ์มาก สามารถแสดงฤทธิ์ได้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีฤทธิ์มาก ดังพระพุทธดำรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสาวกของตถาคตที่มีฤทธิ์มาก โมคคัลลานะนี้เป็นเลิศกว่า ใครทั้งสิ้น”

ถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงพระอสีติมหาสาวกรวมแล้ว ๑๖ ท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑๕ : กลุ่มพระอัครสาวก

3 กุมภาพันธ์ 2549 11:27 น.

กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลขณะฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปริพาชกทีฆนขะผู้เป็นหลาน งานสำคัญของท่านพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ที่เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระธรรม มีพระพุทธพจน์กล่าวถึงท่านทั้งสองตอนหนึ่งว่า

สารีบุตร เปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิด
โมคคัลลานะ เปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้ว
สารีบุตร ย่อมแนะนำในโสดาปัตติผล
โมคคัลลานะ ย่อมแนะนำในผลชั้นสูง...

ถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงพระอสีติมหาสาวกรวมแล้ว ๑๖ ท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑๔ : กลุ่มพระอัครสาวก

26 ธ.ค. 48 13:38 น.

กล่าวถึงเรื่องราวตอนที่ปริพาชกโกลิตะชวนปริพาชกอุปติสสะเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อขอบวชซึ่งต่อมาเป็นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ และการบรรลุอรหัตผลของพระโมคคัลลานะ

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑๓ : กลุ่มพระอัครสาวก

1 ธ.ค. 48 11:23 น.

กลุ่มพระอัครสาวก คือกลุ่มของพระที่เคยเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพาชก มีจำนวน ๒๕๒ รูป แต่ที่ปรากฏ ชื่อและได้รับยกย่องว่าเป็นอัครสาวก (สาวกผู้เลิศ) มี ๒ รูป คือ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ โดยในตอนนี้ได้กล่าวถึงเฉพาะท่านทั้งสอง ตั้งแต่สถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวชและการบรรลุโสดาปติผล

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑๒ : กลุ่มพระชฎิล ๓ พี่น้อง

26 ต.ค. 48 16:46 น.

แสดงเหตุแห่งการเป็นเอตทัคคะ  อดีตชาติ  วาจานุสรณ์ ของอดีตพระชฏิล ๓ พี่น้อง โดยเฉพาะเหตุการณ์ตอนที่พระอุรุเวลกัสสปะ กราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าและยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา ทำให้หลังจากแสดงพระธรรมแล้วพระเจ้าพิมพิสาร พร้อมด้วยพราหมณ์และคหบดี ๑๑ นหุตได้บรรลุโสดาปัตติผล ในที่นั้น

ถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงพระอสีติมหาสาวกรวมแล้ว ๑๔ ท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑๑ : กลุ่มพระชฎิล ๓ พี่น้อง

3 ต.ค. 48 16:40 น.

กลุ่มพระชฎิล คือกลุ่มพระ ๓ รูปที่ออกบวชเป็น ชฎิลก่อนแล้วต่อมาได้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา คือ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ โดยได้ยกตอนที่พระอุรุเวลกัสสปะได้แสดงตนเป็นสาวกและยกย่องพระพุทธเจ้าไว้ในฐานะพระศาสดา เป็นเหตุให้ผู้คนหันมานับถือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและได้ดวงตาเห็นธรรมจำนวนมาก และยังได้กล่าวถึงสถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวช   การบรรลุธรรม  และงานสำคัญ ของทั้งสามท่านอีกด้วย

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑๐ : กลุ่มเพื่อนพระยสะ

31 ส.ค. 48 16:14 น.

กลุ่มเพื่อนพระยสะ คือ กลุ่มของ พระที่เป็นเพื่อนเก่าของพระ ยสะตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส และได้ออก บวชตามเมื่อพระยสะออกบวช พระกลุ่มนี้มี ๕๔ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและได้รับจัดเข้าเป็นพระอสีติมหาสาวกมีเพียง ๔ รูป คือ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ พระควัมปติ ตอนนี้ได้กล่าวถึงสถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวช   การบรรลุธรรม  งานสำคัญ    เอตทัคคะ-อดีตชาติ และวาจานุสรณ์

อาทิ วาจานุสรณ์องพระสุพาหุ วันหนึ่ง ณ บริเวณที่ท่านพักอยู่มีฝนตกหนัก แต่ท่านไม่หวั่นไหว และได้กล่าวแสดงความรู้สึกขณะนั้นไว้ว่า

ฝนตกอยู่ไม่ขาดสาย ฟังคล้ายเพลงขับอันไพเราะ
กุฏิของเรามุงไว้มิดชิด ประตูหน้าต่างปิดสนิทแสนสบาย
ใจของเราหรือก็มั่นคง ถ้าปรารถนา จงตกลงมาเถิดฝนเอ๋ย

ถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงพระอสีติมหาสาวกรวมแล้ว ๑๑ ท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๙ : พระนาลกะ-พระยสะ

26 ก.ค. 48 17:27 น.

ในตอนนี้ได้แสดงถึงงานสำคัญ บั้นปลายชีวิต เอตทัคคะ-อดีตชาติ วาจานุสรณ์ของท่านพระยสะ

ทั้งๆที่เนื้อตัวยังหอมกรุ่นด้วยเครื่อง ลูบไล้
ทั้งๆที่ร่างกายยังงามพร้อมด้วยเครื่อง ประดับ
เราก็ได้บรรลุวิชชา ๓
เราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว

ถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงพระอสีติมหาสาวกรวมแล้ว ท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๘ : พระนาลกะ-พระยสะ

30 มิ.ย. 48 11:09 น.

ตอนนี้กล่าวถึงงานสำคัญ   บั้นปลายชีวิต   เอตทัคคะ-อดีตชาติของท่านพระนาลกะ และสถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวช   การบรรลุธรรมของท่าน พระยสะ   ท่านพระยสะยังถือได้ว่าเป็นสาวกสำคัญรูปหนึ่งของพระพุทธ เจ้าในฐานะที่การออกบวชของท่านนอก จากทำให้โยมบิดามารดาและภรรยาเก่า ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรก

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๗ : พระนาลกะ-พระยสะ

30 พ.ค. 48 15:48 น.

ท่านทั้งสองเป็นพระสาวกลำดับที่ ๖ และ ๗ ดยออกบวชหลังกลุ่มพระปัญจวัคคีย์เพียง ๗ วัน ท่านทั้งสองนับว่าเป็นผู้ที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในข้อปฏิบัติของมุนี พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ท่านเป็นอยู่อย่างอิสระ และไม่ทรงเรียกประชุมในคราวส่งพระสาวก ไปประกาศพระพุทธศาสนา ในตอนนี้กล่าวถึงสถานะเดิม ชีวิตฆราวาส การออกบวช และการบรรลุธรรมของท่านนาลกะ

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๖ : กลุ่มพระปัญจวัคคีย์

9 พ.ค. 48 11:47 น.

ในตอนนี้ได้แสดงวาจานุสรณ์ของพระปัญจวัคคีย์แต่ละท่าน

ถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงพระอสีติมหาสาวกแล้ว ท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๕ : กลุ่มพระปัญจวัคคีย์

30 มี.ค. 48 11:20 น.

เหตุการณ์ในตอนนี้อยู่ในช่วงสำคัญที่พระปัญจวัคคีย์แต่ละท่านได้ดวงตาเห็นธรรม โดยเริ่มจากท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนั้น พระพุทธเจ้าทรงเกิดปีติโสมนัส ด้วยทรงเห็นว่ามีผู้สามารถรู้แจ้งตามพระองค์แล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า “อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ โกณฑัญยะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ โกณฑัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ” และในตอนนี้นอกจากแสดงเหตุการณ์การบรรลุอรหัตผลของท่านอื่นแล้ว ยังกล่าวถึงงานสำคัญ บั้นปลายชีวิต เอตทัคคะ และ อดีตชาติ

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๔ : กลุ่มพระปัญจวัคคีย์

3 มี.ค. 48 16:53 น.

เชิญอ่านเนื้อความ

กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มพระชาว แคว้นสักกะ ๕ รูป ที่ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและเฝ้าถวายการอุปัฏฐากคราวที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ก่อนที่จะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาน จนที่สุดได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุ ๕ องค์แรกในพระพุทธศาสนา ตอนนี้แสดงถึงสถานเดิม ชีวิตฆราวาสและการออกบวชของแต่ละท่าน

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๓ : ความรู้ทั่วไป

26 ม.ค. 48 15:02 น.

ตอนนี้แสดงถึงลักษณะของพระอสีติมหาสาวก ที่เป็นบริวารตามเสด็จพระพุทธเจ้า และถือเป็นพระเกียรติยศอย่างหนึ่ง เป็นความสง่างาม นอกจากนี้ยังแสดงถึงผลงานของพระอสีติมหาสาวกว่าส่งผลอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๒ : ความรู้ทั่วไป

29 ธ.ค. 47 13:37 น.

ในตอนนี้ได้อ้างถึงคัมภีร์อรรถกถา วนปรมัตถทีปนี ซึ่งมีรายนามของพระอสีติมหาสาวกอยู่ครบถ้วน  รจนาโดยพระอรรถกถาจารย์พระธรรมปาละ ณ สำนักพทรติตถวิหาร แคว้นทมิฬ ในอินเดียตอนใต้ โดยพระอรรถกถาจารย์รูปนี้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ.๙๕๐-๑๐๐๐ อันเป็นรุ่น หลังพระพุทธโฆษาจารย์ จากนั้นได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระอสีติมหาสาวก และเหตุที่ใช้เลขจำนวน ๘๐ ให้รายละเอียดถึงคุณลักษณะสำคัญของพระอสีติมหาสาวก ทั้งที่เป็นส่วนตนและประโยชน์ต่อส่วนรวม จนที่สุดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เสด็จตามพระพุทธเจ้าที่ดีเลิศ

อ่านเนื้อความ...

 

ตอนที่ ๑ : ความรู้ทั่วไป

29 พ.ย. 47 11:30 น.

ตอนแรกนี้ กล่าวถึงความหมาย ที่มาของคำว่า พระอสีติมหาสาวก เนื่องจากเป็นคำที่ไม่มีในพระไตรปิฏก จากนั้นกล่าวถึงหลักการเลือกพระอสีติมหาสาวก  ว่าเลือกพระสาวกทั้งสิ้น 80 รูปแล้วยกให้เป็นพระอสีติมหาสาวกอย่างไร

อ่านเนื้อความ...

 เรียบเรียงและรวบรวมลิงก์จากเว็บไซต์  http://www.manager.co.th/dhamma